หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงานข่าวกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ตำบลกระดานข่าวติดต่อ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร


โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๗

อบต.บางกล่ำคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด





















สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   06/08/2549

eXTReMe Tracker

ระบบเจ้าหน้าที่ 155

ปี 53 อปท.จ่ายขาดเงินสะสมฯ เป็นเงินโบนัส ไม่ได้แล้ว จริงหรือ!! ตามหนังสือที่มท 0808.4/ว 4288 ลว.24 ธ.ค 2552 เมื่อก.อบต.มีหนังสือตอบข้อหารือให้จ่ายได้ที่มท 0809.3/ว.5 ลว.9 ม.ค 50 ยังไม่ยกเลิก ดูรายละเอียด
 จริงหรือ!! ตามหนังสือที่มท 0808.4/ว 4288 ลว.24 ธ.ค 2552  เมื่อก.อบต.มีหนังสือตอบข้อหารือให้จ่ายได้ที่มท 0809.3/ว.5 ลว.9 ม.ค 50 ยังไม่ยกเลิก ดูรายละเอียด


ด้วยมีเพื่อนๆๆพนักงานส่วนตำบลและพนักงานเทศบาล ได้ขอหนังสือตอบข้อหารือ ก.อบต.จังหวัดเลย เกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมเป็นโบนัสจำนวนมาก จึงขอชี้แจงและลงเอกสารเพิ่มเติม เพื่อเพื่อนทุกท่าน ที่สนใจเปิดอ่านใว้เป็นข้อมูล ครับ ดังนี้

 เอกสารหนังสือที่ มท 0809.3/35 ลว. 9 มกราคม 2550 ตอบข้อ 2 ว่าจ่ายขาดเงินสะสมได้ตามระเบียบการเงินอปท. พ.ศ 2547 (ฉบับที่ 2) รวมแก้ใข 2548  หาเพิ่มเติมได้ที่ 1.หนังสือประชุมสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย ปี 2550 เล่มมาตราฐานบริหารงานบุคคล อบต.(ปกสีเขียวอ่อนๆๆ) หน้าที่ 504 ที่มท 0809.3/ว. 5 ลว. 9 มกราคม 2550 เรียนประธาน ก.จ.จ,ก.ท.จ และ ก.อบต.จ จังหวัดทุแห่งถือปฎิบัฎิตาม หนังสือ ที่มท 0809.3/35 ลว 9 ม.ค 50 หน้าที่ 505,506  ครับ 
 
2.หนังสือประชุมสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย ปี 2551 เล่มมาตราฐานบริหารงานบุคคล อบต.(ปกสีส้มอ่อนๆๆ) หน้าที่ 554 ที่มท 0809.3/ว. 5 ลว. 9 มกราคม 2550 เรียนประธาน ก.จ.จ,ก.ท.จ และ ก.อบต.จ จังหวัดทุแห่งถือปฎิบัฎิตาม หนังสือ ที่มท 0809.3/35 ลว 9 ม.ค 50 หน้าที่ 555,556  ครับ 

  เอกสาร จำนวน 3 แผ่น 

ครับ ลงนามโดย ท่านรองวสันต์ วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมส่งเสริม (เลขาก.จ,ก.ท.และ ก.อบต )
               เอกสารนี้สมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย แจก ในการประชุมสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย ปี 2550 และ 2551 (ผู้ประชุมประกอบด้วยปลัดอบต.และพนักงานอบต. ครับ ) คิดว่าทุกจังหวัดมีเอกสารนี้อยู่ สำรับครับ 
  
                                       ต้องบอขอบพระคุณท่านประธานสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย ท่านปลัดเชื้อ  ฮั่นจินดา ที่จัดทำเอกสารแจก ได้ดีมากๆๆ ครับ
                   ขอให้โชคดี ครับ
                  นายอักษร          บุตรโคตร
                     ปลัดองค์การบริหารส่วนบางกล่ำ                                                      
                                18 มกราคม    2553






ปี 53 อปท.จ่ายขาดเงินสะสมฯ เป็นเงินผลประโยชน์ตอบแทนอื่น(โบนัส) ไม่ได้แล้ว ตามหนังสือแจ้งที่มท 0808.4/ว 4288 ลว.24 ธ.ค 2552  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ครับ 
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งที่มท 0808.4/ว 4288 ลว.24 ธ.ค 2552 ลงในเวบกรมส่งเสริมฯเมื่วันที่ 5 มกราคม 2553 ลงนามโดย นายมานิตย์ วัฒนเสน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกจากสำนักบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-8926 

    ก็ส่งผลให้อปท.ทุกแห่งต้องปฎิบัติตามหนังสือสั่งการดังกล่าว ครับ เหตุเกิด เพราะก็ตามที่กรมฯว่า ครับ ด้วยปรากฎว่า ได้มี อปท.หลายแห่งหารือเกี่ยวกับการนำเงินสะสม ไปจ่ายเป็นเงินโบนัสได้หรือไม่ กระทรวงมหาดไทยจึงมีหนังสือตอบดังกล่าว ลองอ่านดู ครับ

การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                10/03/2549
การรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย                10/03/2549
แบบประเมินฯ จำนวน 1 ชุด                10/03/2549
แบบแสดงรายจ่าย,แบบรายงานผล จำนวน 1 ชุด                10/03/2549
แผนผังสรุปขั้นตอนการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ จำนวน 1 ชุด                10/03/2549
ร่างประกาศ ก.จังหวัดฯ จำนวน 3 ชุด                10/03/2549

             

การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (มท 0808.4/ว4288)                05/01/2553

หนังสือจังหวัดสงขลาที่ สข. 0037.5/ว.133 ลงวันที่ 12 มกราคม 2553
จำนวน 4 แผ่น

สำหรับกรณีการจ่ายขาดเงินสะสมฯเพื่อจ่ายเป็นโบนัส ที่จ่ายไปแล้วเมื่อปี 2548-2552 ก็ต้องถือว่าจ่ายได้ เพราะกรมส่งเสริมมีหนังสือแจ้งแนวทางที่มท .0809.3/ว 141 ลว.30 มิ.ย 2548 พร้อมแนบคำวินิจฉัย ข้อ 90 (2) หนังสือสำนักบริหารงานการคลัง(สน.คท) ที่มท 0808.4/ 1301 ลว. 29 เม.ย 2548 ลงนามโดยผอ.ลักขณา  ปัสนานนท์  ลองเปืดอ่านดู ครับ สำหรับอปท.ที่จ่ายขาดเงินสะสมฯ ก็รวบรวมใว้ชี้แจงต่อ สตง.ได้ ครับ 

หนังสือด่วนที่สุดที่มท 0809.3/ว.25 ลว 9 มี.ค 2549 ข้อ 8 หนังสือดังกล่วยังไม่ยกเลิก ครับ หนังสือเขียนตอบชัดเจน ลองอ่านดู ครับ


ปิดท้ายหนังสือจังหวัดเลย ด่วนที่สุด ที่มท 0869.2/ 17328 ลว.12 ธ.ค 2549 หารือเรื่อง2.กรณีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นจากเงินสะสมฯ สำนักงานก.จ, ก.ท และก.อบต มีหนังสือตอบข้อหารือโดยมีหนังสือ แจ้งประธานก.จ.จ , ก.ท.จ และก.อบต.จังหวัดเลย  ที่ มท 0809.3/35 ลว. 9 มกราคม 2550 ตอบข้อ 2 ว่าจ่ายขาดเงินสะสมได้ตามระเบียบการเงินอปท. พ.ศ 2547 (ฉบับที่ 2) รวมแก้ใข 2548

หนังสือหน้าที่ 2 ข้อ 2. ฉบับนี้ อบต.จ.สงขลา หาหนังสือได้ ในคู่มือที่ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสงขลา อบรมหลักสูตรบุคคลากรมืออาชีพ เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2552 เล่มสีชมพู หน้าที่ 76 และ77 ครับ  สำหรับเพื่อนข้าราชการอปท.ขอมาได้ที่ 
p-aksorn31@ windowslive.com จะส่งเอกสารไปให้ หรือโทร.สอบถามได้ที่ อบต.บางกล่ำ 074-328256-7 ต่อ 11 คุณกาญนา แก้วดี หรือต่อ 13 ปลัดอบต.บางกล่ำ มือถือ 089-1971331 ยินดีจัดส่งให้ ครับ  
      
                   ข้าราชการต้องถือปฎิบัติตามระเบียบฯ  ในส่วนตัวผมคิดว่าเรื่องนี้ เป็นเพราะอปท.เราไม่เข้าใจ เลยถามไปที่กรมส่งเสริมฯซึ่งมีหนังสือแจ้งแนวปฎิบัติในเรื่องนี้อยู่แล้วอย่างชัดเจน จึงเป็นที่มาของหนังสือมท 0808.4/ว 4288 ลว.24 ธ.ค 2552 ลงในเวบกรมส่งเสริมฯเมื่วันที่ 5 มกราคม 2553 ลงนามโดย นายมานิตย์ วัฒนเสน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ออกจากสำนักบริหารการคลังส่วนท้องถิ่น โทร 02-241-8926  โดยแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  ซึ่งโดยปกติหนังสือเรื่องนี้ ท่านสังเกตุให้ดี ไม่ว่าจะเป็น ว. 25 ลว.9 มี.ค 2549 เขาจะมีหนังสือแจ้งประธานก.จ.จ , ก.ท.จ และก.อบต.จังหวัดทุกแห่ง เพื่อถือปฎิบัติ 

                     ก็นำมาเล่าสู้กันฟัง ขอให้โชคดี ครับ

                                 นายอักษร          บุตรโคตร
                         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                                        7 มกราคม    2553

การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
-----------------------------------

          กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือที่ มท 0808.4/ว 4288 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2552 เรื่อง การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สรุปได้ความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้เงินสะสม หรือจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อนำมาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ หรือที่เราเรียกสั้น ๆ ว่า "เงินโบนัส" ไม่ได้
          เรื่องดังกล่าว ทำให้หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนาว ๆ ร้อน ๆ เพราะได้จ่ายเงินโบนัสจากเงินสะสมไปหลายแห่ง เพราะแต่เดิมมีการเข้าใจกันว่า สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ ซึ่งประเด็นนี้ มีปัญหามาหลายปี มีการตั้งกระทู้สอบถามอย่างไม่เป็นทางการผ่านเว็บบอร์ดของกรมส่งเสริมฯ หรือมีการสอบถามวิทยากรของกรมส่งเสริมฯ ในหลายเวที แต่ก็ไม่มีคำตอบอย่างเป็นทางการ และมีการถกเถียงกันมาตลอดว่า ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ทำให้เกิดการตีความไปต่าง ๆ นานา เมื่อกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือมาเช่นนี้ ถามว่า "ต้องคืนเงินหรือไม่" คงตอบไม่ได้ เพราะคนที่ออกหลักเกณฑ์นี้คือ คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด, คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ซึ่งออกหลักเกณฑ์มาหลายปีแล้ว คนที่เป็นประธานก.กลางก็เปลี่ยนแปลงไปหลายคน กรรมการก็ปรับเปลี่ยนไปหลายยุค ดังนั้น หลายคนตั้งข้อสังเกตว่า กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมฯ มีความเห็นขัดแย้งกับ ก.กลาง ทั้ง 3 คณะที่ (อาจ) มีความเห็นว่า สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ ซึ่งจริง ๆ แล้ว กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมฯ ควรนำข้อหารือหรือข้อสงสัยนี้ เสนอต่อ ก.กลางเพื่อร่วมวินิจฉัย ถึงเจตนารมย์ของ ก.กลาง ทั้ง ๓ คณะว่า มีความเห็นหรือมีเจตนารมย์อย่างไร มิใช่ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมฯ มาเสนอความเห็นโดยเจ้าหน้าที่ของกรมฯเสียเอง โดยไม่รับฟังความเห็นของคนที่ออกหลักเกณฑ์เหล่านี้.....

รายละเอียดคลิกที่นี่

ร่วมแสดงความเห็นเรื่องนี้ คลิกที่นี่

 

   (๑๑ มกราคม ๒๕๕๓)

  







มติก.อบต.จ.สงขลา ครั้งที่ 11/2552 ลว. 26 พฤศจิกายน 2552 มีมติเห็นชอบที่สำคัญเช่น 1.อบต.102 แห่งแจ้งความประสงค์ขอรับโบนัสประจำปี 2553 มีระยะเวลาปฎิบัติงาน 8 เดือน( 1 พ.ย 52-30มิ.ย 53)

 • มติ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2552(1902.53 KB)
 • มติ กทจ. ครั้งที่ 11/2552(1867.24 KB)
 • มติ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2552(1695.19 KB)
  ระเบียบวาระที่ 5.11 อบต.102 แห่งในจังหวัดสงขลา แจ้งความประสงค์ขอรับโบนัสประจำปี 2553  ยกเว้น อบต.คูหาใต้ ไม่เสนอขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ
   
  มีระยะเวลาขอรับการประเมินโบนัสไม่เกิน 8 เดือน ก.อบต.มีมติ เริ่ม 1 พ.ย.2552 ถึง 30 มิ.ย. 2553 โดยทุก อบต.จะต้องดำเนินการประเมินตัวเองตามแบบประเมิน 4 มิติตัวชี้วัด คะแนนเต็ม 80 คะแนน ในส่วนอีก 20 คะแนนให้นำผลการประเมินการบริหารจัดการที่ดีประจำ 2552 มาเป็นเกณฑ์ในการให้คะแนน
   คณะกรรมการ ก.อบต.จ.สงขลา จะออกตรวจโบนัสในช่วงเดือน - สิงหาคม -15 กันยายน 2553 เพื่อนำเสนอต่อ ก.อบต.จ.ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ อบต. ที่ผ่านการประเมินได้รับโบนัสประจำปี 2553 ภายในปีงบประมาณ 2553 
   ในส่วนสำหรับบริษัทกลาง น่าจะใช้รูปแบบเดิมคือ ให้อบต.จ้างเหมาโรงเรียนในเขตพื้นที่ประเมิณตามหลักเกณ์ปี 51 โดยให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดอื่น ให้ปฎิบัติตามหนังสือกรมที่ มท 0808.4/1301 ลว.29 เม.ย 48 เรื่องหารือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง ที่จะเข้าตรวจการวัดความพึงพอใจที่มี คะแนน 7 คะแนน 

           ก็นำมาแจ้งให้อบต.ที่ขอรับโบนัสปี 53 ได้เตรียมตัว ปีใหม่นี้ ก็ขออวยพรให้ข้าราชการท้องถิ่นและพนักงานจ้าง อปท. ทุกท่าน
   โชคดี ครับ

  และหนังสือแจ้งเรื่องนี้ ที่สข 0037.2/ว.492 ลว. 1 ธ.ค 52 จำนวน 15 แผ่น ครับ 






                       ชนในชาติสามัคคี      ทำความดีเพื่อพ่อหลวง

                                  นายอักษร          บุตรโคตร
                           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                                     30 พฤศจิกายน 2552


  คู่มือรวมหนังสือสั่งการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอรับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒

  หนังสือสั่งการและตัวอย่างแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
  สำหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอรับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

  หนังสือสั่งการเกี่ยวกับโบนัส

   

  ตัวอย่างหนังสือขอรับการประเมิน

  4.แนบท้ายหนังสือบันทึกข้อตกลง

  ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการปี ๒๕๕๐

  ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการปี ๒๕๕๑

  ตัวอย่างหนังสือการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
  1.รายงานขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินฯ 2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินฯ

   

  เอกสารข้างเป็นเพียงเอกสารตัวอย่างเท่านั้น มิได้มีข้อผูกพันองค์กร/หน่วยงานใด อบต.แต่ละแห่งสามารถนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมได้

   


  ด่วน..ก.อบต.จ.สงขลา แจ้งมติเห็นชอบผลคะแนนโบนัสปี 52 อบต. 106 แห่ง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 มีผลคะแนนอยู่ระหว่าง 75-94 คะแนน ทำให้อบต. 106 แห่ง จ่ายโบนัสได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน รายละเอียดตามหนังสือที่สข 0037.2/ว 441 ลว.30 ตุลาคม 2552 เอกสารแนบท้าย จำ
  ด่วน..ก.อบต.จ.สงขลา แจ้งมติเห็นชอบผลคะแนนโบนัสปี 52 อบต. 106 แห่ง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 มีผลคะแนนอยู่ระหว่าง 75-94 คะแนน ทำให้อบต. 106 แห่ง จ่ายโบนัสได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน ตามหนังสือที่สข 0037.2/ว 441 ลว.30 ตุลาคม 2552  เอกสารแนบท้าย จำนวน 12 แผ่น

  และมติก.อบต.จ.สงขลา ครับ
 • มติ ก.อบต. ครั้งที่ 10/2552(1615.56 KB)
 • มติ กทจ. ครั้งที่ 10/2552(1714.28 KB) 
  ก็ขอแสดงความยินดีกับพนักงานอบต.และลูกจ้างทุกท่าน ครับ
                           นายอักษร          บุตรโคตร
                           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                                     2  พ.ย    2552


 • ก.อบต.จ.สงขลา เห็นชอบผลคะแนนโบนัสปี 52 อบต. 106 แห่ง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 มีผลคะแนนอยู่ระหว่าง 75-94 คะแนน ทำให้อบต. 106 แห่ง จ่ายโบนัสได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน รายละเอียดวาระการประชุมตามเอกสารแนบท้าย จำนวน 5 แผ่น ครับ
  ก.อบต.จ.สงขลา เห็นชอบผลคะแนนโบนัสปี 52 อบต. 106 แห่ง ในวันที่ 28 ตุลาคม 2552 มีผลคะแนนอยู่ระหว่าง 75-94 คะแนน ทำให้อบต. 106 แห่ง จ่ายโบนัสได้ไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือน รายละเอียดวาระการประชุมตามเอกสารแนบท้าย จำนวน 5 แผ่น ครับ


        ก็ขอแสดงความยินดีกับพนักงานอบต.และลูกจ้างทุกท่าน
   ส่วนปีหน้า ก็อย่าลืม ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเสนอรับการประเมิณเพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นประจำปี 53 ส่งให้ท้องถิ่นจังหวัดภายใน 30 ตุลาคม 2552 ตามที่ได้มีหนังสือของสำนักงานท้องถิ่นสงขลาแจ้งให้ทุกอบต.ทราบ แล้ว

                                         นายอักษร          บุตรโคตร
                               ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                                           29 ตุลาคม 2552

  ประชาสัมพันธ์  แนวทางการเบิกจ่ายโบนัส อปท.  ปีงบประมาณ 2552

  1. อปท. ควรจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2552 ให้เรียบร้อยพร้อมรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามที่หนังสือสั่งการหรือระเบียบกฏหมายกำหนดใว้

  2. ดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการรอบตุลาคม 2552 (ให้มีผล 1 ต.ค. 52) และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภาระกิจรอบตุลาคม 2552 (ให้มีผล 1 ต.ค. 52) ให้เรียบร้อยแล้วใช้ฐานเงินเดือนที่เลื่อนรอบตุลาคม 2552 ไปคำนวนเพื่อเบิกจ่ายเงินโบนัส

  3. จัดทำฎีการอจ่ายเพื่อไปเบิกจ่ายหลัง 30 กันยายน 2552 และเมื่อเบิกจ่ายแล้วให้รายงานผลการดำเนินการให้ก. จังหวัดขอนแก่น(กจจ.-กทจ.ก.อบต.จว.ขก.เพื่อทราบต่อไปมติ ก.อบต.จ.ขอนแก่น แนวทางออกคำสั่งจ่ายโบนัสปี 52 ลว.22 ต.ค 52

  มติก.อบต.จว. ขกครั้งที่ 10/2552 (ก.ย.)  สิ่งที่ส่งมาด้วย

  มติ ก.อบต.จว.ขก. ครั้งที่ 11/2552 (ต.ค.)  สิ่งที่ส่งมาด้วย 



  2.หนังสือประชุมสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย ปี 2551 เล่มมาตราฐานบริหารงานบุคคล อบต.(ปกสีส้มอ่อนๆๆ) หน้าที่สุท้าย 554 ที่มท 0809.3/ว. 5 ลว. 9 มกราคม 2550 เรียนประธาน ก.จ.จ,ก.ท.จ และ ก.อบต.จ จังหวัดทุแห่งถือปฎิบัฎิตาม หนังสือ ที่มท 0809.3/35 ลว 9 ม.ค 50 อญุ่หน้าที่ 555,556  ครับ 

    เอกสาร จำนวน 3 แผ่น 


  ครับ ลงนามโดย ท่านรองวสันต์ วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมส่งเสริม (เลขาก.จ,ก.ท.และ ก.อบต )


 • โดย: ตำบลบางกล่ำ
  ประจำวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553

  ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น สปช. (ดู:266)(วันที่:27 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ด่วนๆๆ กรมบัญชีกลางวินิจฉัยเรื่องสตง.เรียกเงินคืนกรณีนำเงินสะสมมาจ่ายเป็นเงินโบนัสข้าราชการอปท. ว่าสามารถจ่ายขาดได้ รายละเอียดลองอ่านดูครับ (ดู:667)(วันที่:26 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) (ดู:195)(วันที่:14 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: เปิดช่องทางใหม่ในการรับข้อมูลข่าวสาร (ดู:184)(วันที่:14 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ อบต.บางกล่ำ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ของ อบต.บางกล่ำ (ดู:262)(วันที่:24 ก.ค. 2557)
 • ดูข่าวทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
  โทรศัพท์ 0-7432-8256-7 E-mail: info@bangklam.go.th

  © Copyright 2006. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation