หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงานข่าวกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ตำบลกระดานข่าวติดต่อ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร


โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๗

อบต.บางกล่ำคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   06/08/2549

eXTReMe Tracker

ระบบเจ้าหน้าที่ 153

คู่มือรวมหนังสือสั่งการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอรับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒

หนังสือสั่งการและตัวอย่างแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สำหรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อขอรับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๑

หนังสือสั่งการเกี่ยวกับโบนัส

 

ตัวอย่างหนังสือขอรับการประเมิน

4.แนบท้ายหนังสือบันทึกข้อตกลง

ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการปี ๒๕๕๐

ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการปี ๒๕๕๑

ตัวอย่างหนังสือการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
1.รายงานขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินฯ 2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินฯ

 

เอกสารข้างเป็นเพียงเอกสารตัวอย่างเท่านั้น มิได้มีข้อผูกพันองค์กร/หน่วยงานใด อบต.แต่ละแห่งสามารถนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมได้

 
อบต.ของท่านพร้อมรับการตรวจโบนัส 2552 ในเดือนสิงหาคม2552 หรือยัง พร้อมตัวอย่างมิติที่ 2 การวัดความพอใจบริการประชาชน 7 คะแนน หนังสือกรม ที่มท 0808.4/1301 ลว.29 เม.ย 2548
อบต.ของท่านพร้อมรับการตรวจโบนัส  2552 ในเดือนกันยายน 2551 หรือยัง  พร้อมตัวอย่างมิติที่ 2 การวัดความพอใจบริการประชาชน 7 คะแนน หนังสือกรม ที่มท 0808.4/1301 ลว.29 เม.ย 2548 และอบต.หลายแห่งหาหนังสือไม่เจอ นำมาลงให้แล้วครับ
                ปลัดอบต.บางกล่ำ วันที่ 17 ก.ค 52
มติก.อบต.จ.สงขลา ครั้งที่ 1/2552 ลว. 28 มกราคม 2552 มีมติเห็นชอบที่สำคัญเช่น 1.อบต.106 แห่งแจ้งความประสงค์ขอรับโบนัสประจำปี 2552 2.ปรับขนาดอบต. และกำหนดหนังหน้าส่วนระดับ 7 เช่น
ระเบียบวาระที่ 5.13 อบต.106 แห่งในจังหวัดสงขลา แจ้งความประสงค์ขอรับโบนัสประจำปี 2552
 
มีระยะเวลาขอรับการประเมินโบนัสไม่เกิน 8 เดือน ก.อบต.มีมติ เริ่ม 1 พ.ย.2551 ถึง 30 มิ.ย. 2552 โดยทุก อบต.จะต้องดำเนินการประเมินตัวเองตามแบบประเมิน 4 มิติตัวชี้วัด คะแนนเต็ม 80 คะแนน ในส่วนอีก 20 คะแนนให้นำผลการประเมินการบริหารจัดการที่ดีประจำ 2551 มาเป็นเกณฑ์ในการให้คะแนน
 คณะกรรมการ ก.อบต.จ.สงขลา จะออกตรวจโบนัสในช่วงเดือน - สิงหาคม -15 กันยายน 2552 เพื่อนำเสนอต่อ ก.อบต.จ.ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อให้ อบต. ที่ผ่านการประเมินได้รับโบนัสประจำปี 2552 ภายในปีงบประมาณ 2552 
 ในส่วนสำหรับบริษัทกลาง น่าจะใช้รูปแบบเดิมคือ ให้อบต.จ้างเหมาโรงเรียนในเขตพื้นที่ประเมิณตามหลักเกณ์ปี 51 โดยให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดอื่น ให้ปฎิบัติตามหนังสือกรมที่ มท 0808.4/1301 ลว.29 เม.ย 48 เรื่องหารือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง ที่จะเข้าตรวจการวัดความพึงพอใจที่มี คะแนน 7 คะแนน 
เรื่องโบนัสปี 52 เหมือนเดิมในหลักเกณฑ์การจ่าย 5 เท่า         ก็นำมาแจ้งให้อบต.ที่ขอรับโบนัสปี 52 ได้เตรียมตัว ในส่วนสอบสายงานบริหารอบต.ทุกท่านก็ขออวยพรให้ท่าน โชคดี ได้ตามความตั้งใจ ครับ
                             นายอักษร          บุตรโคตร
                         ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                                   29 มกราคม 2552


แนวทางปรับขนาดอบต.เป็นขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ และการสอบสายบริหารปลัดอบต.หรือหัวหน้าส่วนระดับ 7 หรือสอบเปลี่ยนสายงานปฎิบัติเป็นสายงานบริหารเช่นหัวหน้าสำนักปลัดฯ 6  ในวันที่ 14 มีนาคม 2552 ต้องเสนอก.อบต.จ.สงขลาในเดือนมกราคม 2552 นี้

ด้วยมีเพื่อนปลัดอบต.และหัวหน้าส่วนฯ ตลอดจนบุคคลากร ได้สอบถามถึงแนวทางการปรับขนาดอบต และการสอบตำแหน่งบริหารฯ จะกำหนดเวลาอย่างไรดี ก็ขอแนะนำดังนี้ครับ
1.ต้องตรวจสอบว่าปลัดอบต.หรือหัวหน้าส่วน มีคุณสมบัติครับที่จะเป็นปลัดอบต. 7 หรือหัวหน้าส่วนระดับ 7 หรือยัง
2.กรณีจะสอบเปลี่ยนสายงานปฎิบัติเป็นสายงานบริหาร เช่นตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดฯ จะต้องประสาน ห้องสำนักมาตรฐานบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขา ก.อบต.จ.สงขลา พี่สมคิด 074-316146 ให้ทราบล่วงหน้าภายในเดือนมกราคม 2552 นี้
3.เมื่อครบให้อบต.ดำเนินการ ขอปรับขนาด อบต. ก่อน ครับ 3 เดือน (มกราคม 2552) เพื่อเสนอ ก.อบต จังหวัด แต่งตั้งคณะกรรกมารออกประเมิณฯ เมื่อ ก.อบต เห็นชอบปรับขนาด ต้องสรรหาภายใน 90 วัน(ส่งเรื่องปรับขนาดหรือปรับปรุงตำแหน่ง ให้ ก.อบต.จ.สงขลาภายใน 10 มกราคม 2552 นี้)
4.ต้องคำนวนรอบระยะเวลาตามประกาศ ก.อบต ที่ กำหนดให้มีการสอบตำแหน่งสายงานบริหาร ระเบียบบริหารงานบุคคลข้อ 107 ปี ละ 4 ครับ คือ 1.เสาร์ที่สองเดือนมี.ค ของทุกปี 2.เสาร์ที่สองเดือนมิ.ย ของทุกปี3.เสาร์ที่สองเดือนก.ย ของทุกปี.4.เสาร์ที่สองเดือนธ.ค ของทุกปี
4.เมื่อปลัดอบต เป็นระดับ 7 แล้ว หัวหน้าส่วนก็ขอปรับปรุงตำแหน่งเป็นหัวหน้าส่วนระดับ 7 เมื่อคุณมีคุณสมบัติครบ วันสอบก็ปีละ 4 ครั้งตามข้อ. 3
     สรุปขั้นตอน ดังนี้
1.ขอปรับขนาด อบต.ภายใน 10 มกราคม 2552 หรือขอปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดอบต หรือหัวหน้สส่วนฯ ระดับ 7
2.นำเข้าที่ประชุม ก.อบต.จ.สงขลา ในเดือนมกราคม 2552
3.รับสมัคร 16 ก.พ - 6 มี.ค 52
4.สอบ วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2552
     ก็แจ้งให้ทุกท่านได้ทราบรายละเอียด ตัวอย่างที่สอบสายบริหาร วันเสาร์ที่ 14  มีนาคม 2552  การคำนวนวันสอบตามเอกสารแนบท้าย ให้ดูว่าวันเสาร์ที่สองที่จะสอบทั่วประเทศคือวันอะไร แล้วก็ให้นับถอยลังแล้วท่านจะเข้าใจ
                ขอให้โชคดี สวัสดี ปีโหม่ 2552 ครับ
                       นายอักษร บุตรโคตร
                        ปลัดอบต.บางกล่ำ
                        19 ธัวาคม 2551
หมายเหตุ
  การปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดอบตระดับ 7 หรือ 8 และหัวหน้าส่วนระดับ 7 หรือ 8 จะต้องแสดงปริมาณงานที่จัดเจน โดยก.อบต.จสงขลาในการประชุมครั้งที่ 11/2551 เมื่อเดือน พ.ย 2551 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจสอบ ณ อบต. ที่ขอปรับปรุงตำแหน่ง
โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2552

 

โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2552

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ อบต.บางกล่ำ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ของ อบต.บางกล่ำ (ดู:156)(วันที่:24 ก.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: เกษตรโลก เกษตรเรา-ข่าตาแดง ที่บางกล่ำ ปลูกง่ายรายได้ดี ราคา ก.ก ละ ๕๐ บาท ส่งตลาดหาดใหญ่ และมาเลซีย มีเท่าไร่ขายหมด ครับ (ดู:221)(วันที่:15 ก.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ย้อนรอย ยกเลิกซี ข้าราชการอปท. กว่าจะได้ใช้มันยากๆๆๆรอมานานๆๆๆ ปี 51 แล้วมีข่าวดีว่า 1 มกราคม 2558 จะได้ใช้จริงรึ..? หรืออาจจะยังต้องรอต่อไปไม่รู้ต่อได๋......? มาดูของเก่าที่เคยพูด มาตรงกับของใหม่เกือบ 100% ครับ (ดู:403)(วันที่:15 ก.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ๑ ม.ค.๕๘ ท้องถิ่นจะเข้าสู่ระบบแท่งเงินเดือนเหมือนขรก.พลเรือน มาดูตัวร่างกันล่วงหน้าครับ เอกสารสรุป ๓ หน้าฉบับย่อเข้าใจง่ายๆๆเพื่อคนท้องถิ่น (ดู:2989)(วันที่:13 ก.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ยกเลิกซี ข้าราชอปท. คณะกรรมการ ก.ถ มีมติยกเลิกซี ข้าราชการอปท.เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ คาดการว่า ๑ มกราคม ๒๕๕๘ น่าจะเข้าสู่ระบบแท่งเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่น รายละเอียด ครับ (ดู:345)(วันที่:10 ก.ค. 2557)
 • ดูข่าวทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
  โทรศัพท์ 0-7432-8256-7 E-mail: info@bangklam.go.th

  © Copyright 2006. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation