หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงานข่าวกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ตำบลกระดานข่าวติดต่อ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร


โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๗

อบต.บางกล่ำคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   06/08/2549

eXTReMe Tracker

ระบบเจ้าหน้าที่ 155

"ปลายเดือนมกราคม ท้องถิ่นได้ ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท" กรมบัญชีกลางแจ้ง ปลายเดือนมกราคม ๒๕๕๒ นี้ โอนเงินอุดหนุนทั่วไปให้อปท.งวดแรก แน่นอน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท รองฯวสันต์ ลั่นพร้อมหนุนให้ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เบิกเงินเดือนที่ส่วนกลาง และเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

"จากกทม.ถึงเชียงราย"

          สวัสดีครับเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกท่าน....สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้มาพบปะพวกเรา เพราะมีภารกิจไปประชุมเพื่อปฐมนิเทศเครือข่ายคณะกรรมการวินัย ที่จังหวัดนนทบุรี จากนั้น ก็ไปร่วมประชุมที่กรมส่งเสริมฯ เกี่ยวกับแนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปและแนวโน้มการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถัดจากนั้น ก็ไปจังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ถ.)

          ในการเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศเครือข่ายคณะกรรมการวินัย ซึ่งส่วนมาตฐานวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดขึ้น ที่โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ ๓ ระหวา่งวันที่ ๑๒ - ๑๔ มกราคม ๒๕๕๒ ในวันเปิดโครงการ ท่านวสันต์ วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มาเดินทางมาเป็นประธานและกล่าวพบปะผู้เข้าประชุม ซึ่งรองฯวสันต์ ได้กล่าวย้ำเรื่องที่สำคัญ ๆ อยู่ ๓ เรื่อง เรื่องแรก เรื่องร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ..... รองฯวสันต์ กล่าวย้ำที่ประชุมว่า กรมส่งเสริมฯได้ดำเินินการเรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลบ่อย ดังนั้น จึงยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร แต่อยากให้สมาคมฯ ชมรม หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหยุดเคลื่อนไหวเรื่องนี้ก่อน เนื่องจากยังมีสมาคมฯ ชมรมฯ ต่าง ๆ ยังมีการจัดประชุมสัมมนาเรื่องนี้ ทำให้ประเด็นต่าง ๆ ไม่นิ่ง แต่ควรจะช่วยกันผลักดันให้ร่างฯ ฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ โดยเร็ว แล้วจึงค่อยไปชี้แจงไปดำเนินการผลักดันแก้ไขในวาระแปรญัตติจะเหมาะสมกว่า ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดความสับสน เรื่องที่ ๒ เกี่ยวกับระบบแท่งเงินเดือน รองฯวสันต์ กล่าวว่า ได้มีการศึกษาเรื่องนี้อยู่ แต่อย่างไรก็ตามในส่วนตัวไม่เห็นด้วย เพราะระบบพีซี ที่ท้องถิ่นใช้อยู่นั้น ดีอยู่แล้ว เนื่องจากไม่ได้กระทบกับท้องถิ่นแต่อย่างใด สำหรับบัญชีอัตราเงินเดือนนั้น ท้องถิ่นสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมได้อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเดินตาม สำนักงาน ก.พ.เหมือนที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามหากมีการปรับเ้ข้าสู่แท่งเงินเดือนเช่นเดียวกับ สำนักงาน ก.พ. ก็น่าจะใช้เวลาประมาณ ๒ - ๓ ปี หลังจากที่ ก.พ.ใช้ไป เพื่อให้ก.พ.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยก่อน เพราะปัจจุบัน ก.พ.ก็ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่้มาก เรื่องที่ ๓ เกี่ยวกับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและระบบเงินเดือน รองฯวสันต์ ได้กล่าวย้ำเหมือนที่เคยกล่าวมาแล้วในหลายเวทีว่า กรมฯจะพยายามผลักดันให้เกิดกองทุน เป็นลักษณะระบบกงสี คือนำเงินมารวมกัน เพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้น สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ที่ส่วนกลางโดยตรงเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน และเงินเดือนก็จะให้เบิกที่ส่วนกลาง ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอัตราเงินเดือนสูง ๆ และ/หรือ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีค่ารักษาพยาบาลจำนวนมาก จะไม่ต้องถูกปฏิเสธการรับโอน(ย้าย) จากผู้บริหารท้องถิ่นที่ไม่ต้องการรับโอน(่ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอัตราเงินเดือนสูง หรือมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาลทั้งตนเอง ครอบครัว หรือบิดา/มารดา

นายวสันต์ วรรณวโรทร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ รุ่นที่ ๓

          ในการประชุมตัวแทนนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดเทศบาล และปลัดอบต. ที่กรมส่งเสริมฯ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๒ มีรองอธิบดีกรมส่งเสริมฯ (นายวัลลภ พริ้งพงษ์) เป็นประธานฯ มีตัวแทนของกรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ สรุปแล้ว ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับ การจัดสรรเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๑๐๔,๐๐๐ ล้านบาท โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้กรมส่งเสริมฯเพื่อนำไปจัดสรรให้อปท.งวดแรกจำนวน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๒ กรมสรรพากรแจ้งผลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้ของรัฐบาลในรอบ ๓ เดือนแรกต่ำกว่าเป้าประมาณ ๒ แสนล้านบาท ดังนั้น คาดว่าเงินรายได้ของอปท. ที่รัฐจัดเก็บให้จะหายไปในปีงบประมาณ ๒๕๕๒ เทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ประมาณร้อยละ ๒๐ จึงขอให้อปท.ได้พิจารณาการใช้จ่ายให้เหมาะสม สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ได้แจ้งเกี่ยวกับการประชุม ก.กระจายอำนาจฯครั้งแรก จะมีขึ้นในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ โดย นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานก.กระจายอำนาจฯเอง ซึ่งจะมีการพิจารณาประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนให้อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ (ปัจจุบันผ่านมติก.กระจายอำนาจฯ และนายกรัฐมนตรีลงนามประกาศเรียบร้อยแล้ว) ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดสรรให้อปท.ได้ภายในปลายเดือนมกราคม ๒๕๕๒ นี้ ในที่ประชุมตัวแทนนายกเทศมนตรีบางท่านยังได้เสนอให้กรมส่งเสริมฯและกรมบัญชีกลางยกเลิกการจ่ายเบี้ยเสี่ยงภัยในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลา เพราะสถานการณ์ทางด้านการเงินการคลังของอปท.ในพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องจ่ายเงินเป็นค่าเสี่ยงภัยในเจ้าหน้าที่คนละ ๒,๕๐๐ บาท/เดือน ซึ่งเป็นเงินจำนวนมาก ทำให้การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความบกพร่อง นอกจากนั้นตัวแทนสมาคมสันติบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยยังได้ฝากผ่านกรมบัญชีกลาง และกรมสรรพากรไปยังรัฐบาล กรณีที่มีนโยบายจะจัดสรรเงินเป็นค่าเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุทุกคน รวมทั้งจ่ายค่าตอบแทนให้กับอสม. ว่า เมื่อเป็นนโยบายของรัฐบาล ๆ ก็ควรให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงรับไปดำเนินการ กล่าวคือ ควรมอบกระทรวงพัฒนาสังคมฯ รับผิดชอบจ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ และให้กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบจ่ายเงินให้แก่อสม. ไม่ควรให้ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะอาจจะเกิดปัญหากระทบต่อระบบการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต หากรัฐบาลชุดต่อ ๆ มาไม่จัดสรรเงินให้เหมือนเดิม ภาระหนักก็จะตกมาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เหมือนเช่นหลาย ๆ เรื่องที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา

นายวัลลภ พริ้งพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานประชุมเพื่อชี้แจงการจัดสรรเงินรายได้และเงินอุดหนุนให้แก่ผู้แทนเทศบาลและอบต.

          สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จังหวัดเชียงราย (โรงแรมอินคำ อ.เมืองฯ) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ถ.) ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ ได้ซักซ้อมและแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันสืบเนื่องจากรัฐธรรมูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๑๓ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้น ในมาตรา ๒๘๐ บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้คำแนะนำในการจัดทำหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม และในมาตรา ๓๐๔ บัญญัติให้ดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ (ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑) ทั้งนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงได้มอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ถ.) เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประมวลจริยธรมของฝ่ายข้าราชการประจำ (และมอบให้สมาคมอบจ.,สมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ,สมาคมอบต. เร่งรัดให้อปท.จัดทำประมวลจริยธรมของฝ่ายข้าราชการการเมือง) โดยที่ประชุมได้นำร่างประมวลจริยธรรมที่สำนักงาน ก.ถ. ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ โดยสำนักงาน ก.ถ.แจ้งว่า อปท.ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะพ้นกำหนดกรอบระยะเวลาตามรัฐธรรมนูญกำหนดแล้ว เมื่ออปท.ดำเนินการจัดทำเสร็จแล้ว ให้จัดส่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๑ ชุด ส่งให้สำนักงาน ก.ถ. ๑ ชุด เพื่อตรวจสอบต่อไป (ตัวอย่างสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ คลิก)

นายประยูร พรหมพันธ์ ประธาน ก.ถ. ได้เป็นบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการ ก.ถ. ต่อการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
และบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น

          ครับ นั่นคือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผมเชื่อว่า อปท.หลายแห่ง กำลังหนักใจอยู่ว่า สิ้นเดือนนี้ จะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ซึ่งไม่นับถึงเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเงินค่าอาหารกลาวันเด็กนักเรียน เมื่อรับทราบข่าวนี้แล้ว ก็คงชื่นใจขึ้นมาบ้างครับ เพราะคาดว่า สิ้นเดือนมกราคมนี้ เงินอุดหนุนงวดแรกคงเข้าสู่บัญชีของท่านแน่นอน เพราะกรมบัญชีกลางรับปากแล้วว่า มีเงินโอนให้จำนวน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาทแน่นอนชัวร์ เพียงแต่ต้องรอให้สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเท่านั้น ซึ่งก็ประกาศเรียบร้อยแล้ว คงเหลือเพียง ๒ ขั้นตอนคือ กรมบัญชีกลางโอนเงินให้กรมส่งเสริมฯ และกรมส่งเสริมฯจัดสรรเงินให้อปท.ตามประกาศก.กระจายอำนาจฯ ซึ่งคาดว่า สัปดาห์นี้คงได้รับเงิน หรืออย่างช้าไม่น่าจะเกินสัปดาห์หน้าครับ สำหรับเรื่องที่รองฯวสันต์ ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ล่าสุดสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย จะจัดประชุมคณะทำงานเพื่อหารือและจัดทำร่างของสมาคมสันนิบาตเทศบาลฯขึ้นอีกร่างหนึ่งในวันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ ณ ห้องประชุมของสมาคมสันนิบาตฯ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดคลิกที่นี่) ก็เลยไม่รู้ว่าจุดสมดุลจะจบอยู่ตรงไหน แต่อย่างไรก็ตามร่างพ.ร.บ.นี้ก็จะต้องประกาศใช้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ อย่างแน่นอน (ตามรัฐธรรมนูญบังคับไว้) สำหรับค่ารักษาพยาบาล และเงินเดือนที่ท่านรองฯวสันต์ กล่าวไว้เกือบสองปีแล้ว วันนี้ก็ยังพูดถึงอยู่ ก็ยังไม่รู้ว่าจะไปถึงไหน อย่างไงหากจริงใจกับท้องถิ่น ก็ขอให้รีบเร่งดำเนินการโดยเร่งด่วนก็น่าจะดีครับ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นน่าจะ ๙๙.๙๙ เปอร์เซ็นต์พร้อมหนุนเต็มที่ครับ และสุดท้ายเรื่องการจัดทำประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผมเชื่อว่า ข้าราชการเราไม่ต้องจัดทำก็มีวินัยคุมอย่างเคร่งครัดอยู่แล้ว แต่กรมส่งเสริมฯ น่าจะเร่งรัดการจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วนจะดีกว่า เพราะข้าราชการการเมืองไม่มีวินัย หากได้ดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมไว้ก็คิดว่าน่าจะช่วยให้นักการเมืองในระดับต่าง ๆ นั้น ได้ตระหนักคิดหน้าคิดหลังก่อนที่จะสั่งการ อนุมัติ อนุญาต หรือดำเนินการใด ๆ ที่ส่อไปในทางทุจริต คอรัปชั่น หรือกระทำการที่ลุแก่อำนาจ ได้บ้างไม่มากก็น้อยครับ เพราะอย่างน้อย เมื่อจัดทำเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะมีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยตรวจสอบกำกับดูแลอีกหน่วยงานหนึ่งคือ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ทำให้ข้าราชการประจำมีที่พึ่งเพิ่มขึ้นได้ครับ.

 

พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
phiphatw@hotmail.com
http://phiphatw.hi5.com
๑๙ มกราคม ๒๕๕๒

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ คลิกที่นี่
2.เรื่อง การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ คลิกที่นี่
3.เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ คลิกที่นี่

ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้คลิกที่นี่

 

         (หมายเหตุ.- ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมคุยหรือเสนอแนะกับคอลัมน์นี้เพิ่มเติม โดยส่งจดหมายมาทางอีเมล์ phiphatw@hotmail.com)

 

โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2552

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น สปช. (ดู:260)(วันที่:27 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ด่วนๆๆ กรมบัญชีกลางวินิจฉัยเรื่องสตง.เรียกเงินคืนกรณีนำเงินสะสมมาจ่ายเป็นเงินโบนัสข้าราชการอปท. ว่าสามารถจ่ายขาดได้ รายละเอียดลองอ่านดูครับ (ดู:607)(วันที่:26 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) (ดู:192)(วันที่:14 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: เปิดช่องทางใหม่ในการรับข้อมูลข่าวสาร (ดู:183)(วันที่:14 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ อบต.บางกล่ำ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ของ อบต.บางกล่ำ (ดู:259)(วันที่:24 ก.ค. 2557)
 • ดูข่าวทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
  โทรศัพท์ 0-7432-8256-7 E-mail: info@bangklam.go.th

  © Copyright 2006. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation