หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงานข่าวกิจกรรมสถานที่ท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ตำบลกระดานข่าวติดต่อ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร


โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี ๒๕๕๗

อบต.บางกล่ำคัพ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   06/08/2549

eXTReMe Tracker

ระบบเจ้าหน้าที่ 155
สรุปผลการประชุมยกเลิกซีข้าราชการอปท เมื่อวันที่ 15 ธ.ค 52 ตามที่สนง.ก.ถ.เชิญหน่วยงาน สปร.ผู้รับจ้าง มาชี้แจงทำความเข้าใจกับอปท.เจ็ดพันแห่งทั่วประเทศ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ให้ทุกจังหวัดแจ้งนายกอปท.และปลัดอปท.เป้าหมายร่วรับฟัง ณ ศาลากลางจังหวัด

Vote Suggestion chart


สรุปผลการประชุมยกเลิกซีข้าราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ที่สำนักงานกถ.จัดประชุมโดยเชิญหน่วยงาน สปร.ผู้รับจ้าง มาชี้แจงทำความเข้าใจกับอปท.เจ็ดพันแห่งทั่ว
ประเทศ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล โดยแจ้งให้ทุกจังหวัดแจ้งนายกอปทและปลัดอปท.เป้าหมายร่วรับฟังและสอบถาม ณ ศาลากลางจังหวัดแต่ละจังหวัด
      ในฐานะที่ได้มีส่วนร่วมได้เข้าร่วมประชุมในครั้ง นี้ ก็ขอนำมาเล่าสู้กันฟังพอสรุปได้ดังนี้ ครับ
       สปร.ศึกษา ยกเลิกซี ของข้าราชการอปท.สัญญาจ้างลว.2 ก.พ 52 มีระยะเวลา 1 ปี ครบ 1 ก.พ 53 นี้ สปร.เสนอแนวทางยกเลิกซีให้ข้าราชการอปท.เลือก มี 5 แบบให้เลือก โดยร่วมแสดงความคิดเห็น ผ่านเวบของ สำนักงาน ก.ถ ภายใน 21 ธันวาคม 52 นี้ เพื่อนำเสนอสำนักงานก.ถ ผู้ว่าจ้าง ต่อไป 
          ผลโพ ณ วันที่ 16 ธ.ค 52 มีผู้แสดงความคิดเห็นจำนวน 2,819 คน มีดังนี้ ครับ
รูปแบที่ 1 มีผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วย 21 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7
รูปแบที่ 2 มีผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วย 263 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3
รูปแบที่ 3 มีผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วย 2,055 คน คิดเป็นร้อยละ 72
รูปแบที่ 4 มีผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วย 122 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3
รูปแบที่ 5 มีผู้แสดงความคิดเห็น เห็นด้วย 358 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6

๓. ข้อเสนอที่ ๓ : ปรับเป็นโครงสร้างระดับชั้นงานแบบแท่ง (Broadband) เหมือนข้าราชการพลเรือน แต่ปรับปรุงหรือเพิ่มระดับเฉพาะของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ใช้โครงสร้างโดยอิงตามลักษณะของภาคราชการพลเรือน แต่ปรับระดับชั้นงานให้เป็นไปตามลักษณะงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยปรับระดับตำแหน่งของนักบริหารงาน อบต. (ซึ่งอาจมีระดับชั่วคราว) นักบริหารงานเทศบาล และนักบริหารงาน อบจ. เข้าสู่แท่งประเภทบริหารจัดการท้องถิ่น ในขณะที่ปรับระดับตำแหน่งของผู้อำนวยการฝ่าย / กอง / สำนัก เข้าสู่แท่งประเภทอำนวยการจากโพแสดงความคิดดังกล่าวเห็นชอบแบบที่ 3 มากที่สุด จำนวน 2,055 คน ทางด้านนายอดิศัย กุลชร ณ อยุธยาที่ปรึกษา สปร. ที่รับผิดชอบดูแลในเรื่องนี้บอกว่า แนวโน้ม น่าจะเป็นรูปแบบที่ 3 ที่ตรงความต้องการของท้องถิ่น
      ในช่วงเปิดให้สอบถาม ผมได้นำเสนอว่าควรที่จะนำแบบเสนอความคิดเห็นลงในเวบของ กรมส่งเสริมฯ จะมีผู้ชมมากกว่า เวบสนง.ก.ถ จากการที่ลงในเวบ เดือนกว่ามีผู้ชมเพียง 2 พันกว่าคน เป็นอีกทางเลือก
       สำหรับรูปแบบที่ 3 ในส่วนตัวผมก็เห็นด้วย ว่าท้องถิ่นควรมี 4 ประเภทเหมือนข้าราชการ ก.พ แต่ปรับตามความเหมาะสมกับท้องถิ่น โดยเทียบเคียง ซึ่งผมเคยร่างนำเสนอใว้เมื่อเดือน ก.พ 51 ดูแล้วใกล้เคียง ครับ และเคยนำลงในเวบ อบต.บางกล่ำ มีผู้เข้าเยี่ยมชม จำนวน 11,781 คน   www.bangklam.go.th/modules/news/index.php?mode=detail1&id=11973


และลงในเวบของกลุ่มเพื่อนพนักงานอบต.ที่ท่านปลัดอบตพิพัฒน์ นำไปลงและเสนอแนะ มีผู้เข้าชม จำนวน 12,169 คน  www.thailocalgovt.com/file_html2008/phiphatw29-02-51.htm 
     สรุปปิดท้าย
1.เพื่อนปลัดอบต.ที่จังหวัดปทุมธานี สอบถามว่า ระบบแท่งจะใช้กับท้องถิ่นปีใหน คำตอบจาก จนท.สปร. ว่า ไม่ทราบ นำเสนอรวบรวมความคิดเห็น เสนอให้ สำนักงาน ก.ถ และคณะกรรมการ ก.ถ เป็นผู้เลือก
         2.ร่าง 5 แบบ ให้อปท.เลือกไม่มี ตัวอย่างเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งให้ดู คำตอบ เป็นความลับยังเปิดเผยไม่ได้ ต้องรอ แต่ที่แน่นอนคืด แท่งอำนวยการ (หัวหน้าส่วน,ผอ.กอง มีเงินประจำตำแหน่ง)  สำหรับท่านที่สนใจลองไปดูตัวอย่างที่ผมเทียบเคียงเงินเดือนยกเลิก ซี ข้าราชการ ได้ ครับ ผมเปิดเผย ครับ ลองดู ครับ  
     เอกสาร 3 แผ่น ว่าจะใกล้เคียงใหม

       ก็นำมาเล่าสู้กันฟังถึงความคืบหน้า ครับ


เหลืออีกเวลาไม่มาก จึงขอเชิญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยเลือกข้อเสนอเกี่ยวกับโครงสร้างระดับชั้นงานใหม่ ที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพียง ๑ รูปแบบ รวมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะอื่นได้ ทางช่องทางที่จัดไว้ให้ด้านล่างนี้
 
เชิญชวนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งใหม่.....

 
 

ขอเชิญชวนข้าราชการส่วนท้องถิ่น  


เข้ามาร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งในสายงานต่างๆ ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นใหม่ เพียงท่านดาน์โหลดเอกสารและเขียนแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไข  หรือเพิ่มเติม ในเอกสาร และส่งคืนมาที่


nirutta@gmail.com   และ adisaik@hotmail.com 


เราจะนำความคิดเห็นทั้งหมดมาเป็นข้อมูลในการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่สมบูรณ์ต่อไป


ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก >>>>localmoi/newspic/new spec.rar

 
 

 

ร่วมคุยประเด็น : ระบบแท่งเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น    คลิกที่นี่

 

 
       
                              ร่วมคิด   ร่วมทำ  ร่วมรับผลประโยชน์
             ขอให้โชคดี ทุกๆๆท่าน ปีใหม่ 2553 นี้ ก็อวยพรให้ทุกท่านประสบแก่ความสุข โชคดี คิดดี ทำดี สิ่งดีๆๆ จะเข้ามาในชีวิต ครับ

                                          นายอักษร     บุตรโคตร
                                ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                                           16  ธันวาคม   2552
สรุปรายละเอียดของแสดงเหตุผลประกอบ หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะอื่น


โพสข้อมูลเมื่อ รายละเอียดของแสดงเหตุผลประกอบ หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือข้อเสนอแนะอื่น
 2009-11-13 15:38:19  ท้องถิ่นต้องเปลี่ยนแปลงตามกระแส เพราะพลเรือนเขาเปลี่ยน ท้องถิ่นก็ต้องเปลี่ยน แต่เปลี่ยนให้เหมาะกับตัวเอง อนาคตข้าราชการพลชเรือน กับข้าราชการท้องถิ่นจะต้อง
 โอนย้ายถ่ายเทกำลังกันได้สะดวกขึ้น และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามความสมัครใจ
 2009-11-13 15:00:11  เห็นด้วย กับแบบที่ 3 ครับ และเสนอเพิ่มเติม ดังน้ ครับ รายละเอียดเอกสาร แนบท้าย 6 แผ่น ครับ เพื่อนข้าราชการท้องถิ่น ลองอ่านดูได้ที่เวบ อบต.บางกล่ำ
 www.bangklam.go.th/modules/news/index.php?mode=detail1&id=20894
 ผมเห็นว่าท้องถิ่นเราควรที่จะมีตัวร่างพรบ.ของท้องถิ่นด้วย ขณะนี้ผมกำลังศึกษาความเป็นไปได้และคิดว่าจะจัดทำร่างโดยเทียบเคียงกับพรบ.ของข้าราชการพ.ศ 2551 ดังนี้ครับ ร่างกำหนดให้ม้องถิ่นมีข้าราชการส่วนท้องถิ่น 4 ประเภทเหมือน ก.พ ครับ คือ
  1.ประเภททั่วไป สายงานเริ่มระดับ1,2 เหมือน ก.พ
  2.ประเภทวิชาการ สายงานเริ่มระดับ3 เหมือน ก.พ
  3.ประเภทอำนวยการกำหนดแตกต่งจาก ก.พ คือ ระดับต้น(6-7) ระดับกลาง(8)ระดับสูง(9) โดยกำหนดให้หัวหน้าส่วน,ผอ.กอง,หัวหน้าสำนักฯ ของท้องถิ่น
  4.ประเภทบริหาร กำหนดแตกต่งจาก ก.พ คือ ระดับses1(ระดับ6-7),ses2(ระดับ8),ses3(ระดับ9)และses4 (ระดับ 10)โดยกำหนดให้ปลัดท้องถิ่นและรองปลัดท้องถิ่น อยู่ประเภทบริหาร
  เงินประจำตำแหน่งปรับปรุงเทียบเคียงไม่ต่ำกว่าของ พรบ.ข้าราชการพลเรือนพ.ศ 2551 มาตรา 50 ดังนี้ ครับ
  1.ประเภททั่วไป สายงานเริ่มระดับ1,2 เหมือน ก.พ คือระดับ8ทักษะพิเศษ มีเงินประจำตำแหน่ง 9,900บาท
  2.ประเภทวิชาการ สายงานเริ่มระดับ3 เหมือน ก.พ ตั้งแต่ระดับ 6-7 มีเงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท
  3.ประเภทอำนวยการกำหนดแตกต่งจาก ก.พ คือ ระดับต้น(6-7) มีเงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท ระดับกลาง(8)มีเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท ระดับสูง(9)มีเงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท
  4.ประเภทบริหาร กำหนดแตกต่งจาก ก.พ คือ ระดับses1(ระดับ6-7)มีเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท ,ses2(ระดับ8)มีเงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท ,ses3(ระดับ9)มีเงินประจำตำแหน่ง 14,500 บาทและses4 (ระดับ 10)มีเงินประจำตำแหน่ง 15,600 บาทโดยกำหนดให้ปลัดท้องถิ่นและรองปลัดท้องถิ่น อยู่ประเภทบริหาร
 
 ร่างโครงการอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง คลิกที่นี่
  นายอักษร บุตรโคตร
  ปลัดอบต.บางกล่ำ
  13 พ.ย 52
  www.local.moi.go.th/system/questionnaire/index.php


"ระบบแท่งเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น "

         สวัสดีครับเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกท่าน....วันนี้เป็นวันเกิดของหลาย ๆ คนที่รอคอย ๔ ปีครั้ง นอกจากนั้นแล้ว ยังเป็นวันที่บางประเทศยังถือว่า เป็นวันที่ให้สิทธิแก่ผู้หญิงสามารถเอ่ยปากขอแต่งงานกับฝ่ายชายได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการผิดจารีตหรือประเพณีอีกด้วย (รายการผู้หญิงถึงผู้หญิงทางช่อง ๓) ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับ ผู้หญิงหลาย ๆ ท่านที่มีแฟนที่ปากหนัก ไม่ค่อยพูด ไม่เอ่ยปากขอแ่ต่งงานซักที ฝ่ายหญิงก็เอ่ยปากแทนวันนี้ได้
          สัปดาห์หน้า (๓-๗ มีนาคม) อาจไม่ได้เขียนคอมลัมน์นี้ เนื่องจากต้องไปอบรมหลักสูตรคณะกรรมการสอบสวน (วินัย) ที่โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ จึงต้องขออภัยสำหรับท่่านที่ติดตามคอลัมน์มาเป็นอย่างดีด้วยครับ เมื่อกลับมาแล้ว คงได้นำความรู้มาแบ่งปันเพื่อน ๆ ข้าราชการทุกท่านต่อไป
               สองวันก่อนท่านปลัดฯอักษร จากอบต.บางกร่ำ สงขลา ได้โทร.แจ้งมา เพื่อขอให้ช่วยวิจารณ์และนำเสนอเกี่ยวกับระบบแท่งเงินเดือนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยท่านปลัดฯอักษร ได้ร่วมกับชมรมพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสงขลาจัดทำร่างขึ้น โดยเทียบกับร่างของ ก.พ. ซึ่งได้อ่านดูคร่าว ๆ แล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมสำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่น แต่อาจต้องมีการพิจารณาถึงระดับ (ซี) ที่จัดทำไว้เฉพาะระดับ (ซี) ๙ เท่านั้น ซึ่งผมเห็นว่า หากจัดทำก็ควรจัดทำให้ครบ โดยรวมของกรุงเทพมหานครฯ เมืองพัทยา ด้วย ซึ่งอาจต้องมีการปรับระดับถึง ซี ๑๑ เช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน แต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นและการริเริ่มที่ดียิ่ง สำหรับ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่จะจุดประกายให้พวกเราได้กระตือรือร้น จัดทำเรื่องนี้ด้วยตนเองอย่างจริงจัง ไม่ใช่รอให้กรมส่งเสริมฯ หรือ ก.อบต. เป็นผู้ริเริ่ม เมื่อเรื่องนี้เป็นเรื่องผลประโยชน์และสิทธิของพวกเราเอง ก็ไม่ควรไม่ให้ใครมาจูงไปจูงมา โดยไม่รู้ว่า เส้นทางที่เขากำหนดไว้นั้น ดีหรือไม่ดีอย่างไร จึงอยากร้องขอให้ คณะกรรมการสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทยก็ดี คณะกรรมการสมาคมพนักงานส่วนตำบล(แห่งประเทศไทย) ก็ดี และคณะกรรมการสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมร่วมกัน นำร่างของท่านปลัดฯอักษร มาเป็นตุ๊กตา และหาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการนำเสนอร่าง พระราชกฤษฏีกา หรือร่างพระราชบัญญัติ หรือ มาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งนี้ ต่อ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้มีตัวแทนขององค์กรฯทั้ง ๓ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำร่างดังกล่าว ให้สามารถประกาศใช้โดยเร็วต่อไป จึงอยากนำข้อความบางส่วนของท่านปลัดฯอักษร และรายละเอียดของโครงสร้างเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง มาเสนอต่อเพื่อน ๆ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณา และร่วมกันแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์กันต่อไป ดังนี้.-

          ในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีตัวร่างในทุกท่านได้อ่านและผมเห็นว่าท้องถิ่นเราควรที่จะมีตัวร่างพรบ.ของท้องถิ่นด้วย ขณะนี้ผมกำลังศึกษาความเป็นไปได้และคิดว่าจะจัดทำร่างโดยเทียบเคียงกับพรบ.ของข้าราชการพ.ศ 2551 ดังนี้ครับ ร่างกำหนดให้ม้องถิ่นมีข้าราชการส่วนท้องถิ่น 4 ประเภทเหมือน ก.พ ครับ คือ
          1.ประเภททั่วไป สายงานเริ่มระดับ1,2 เหมือน ก.พ
          2.ประเภทวิชาการ สายงานเริ่มระดับ3 เหมือน ก.พ
          3.ประเภทอำนวยการกำหนดแตกต่งจาก ก.พ คือ ระดับต้น(6-7) ระดับกลาง(8)ระดับสูง(9) โดยกำหนดให้หัวหน้าส่วน,ผอ.กอง,หัวหน้าสำนักฯ ของท้องถิ่น
          4.ประเภทบริหาร กำหนดแตกต่งจาก ก.พ คือ ระดับses1(ระดับ6-7),ses2(ระดับ8),ses3(ระดับ9)และses4 (ระดับ 10)โดยกำหนดให้ปลัดท้องถิ่นและรองปลัดท้องถิ่น อยู่ประเภทบริหาร
    เงินประจำตำแหน่งปรับปรุงเทียบเคียงไม่ต่ำกว่าของ พรบ.ข้าราชการพลเรือนพ.ศ 2551 มาตรา 50 ดังนี้ ครับ
          1.ประเภททั่วไป สายงานเริ่มระดับ1,2 เหมือน ก.พ คือระดับ8ทักษะพิเศษ มีเงินประจำตำแหน่ง 9,900บาท
          2.ประเภทวิชาการ สายงานเริ่มระดับ3 เหมือน ก.พ ตั้งแต่ระดับ 6-7 มีเงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท
          3.ประเภทอำนวยการกำหนดแตกต่งจาก ก.พ คือ ระดับต้น(6-7) มีเงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท ระดับกลาง(8)มีเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท ระดับสูง(9)มีเงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท
          4.ประเภทบริหาร กำหนดแตกต่งจาก ก.พ คือ ระดับses1(ระดับ6-7)มีเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท ,ses2(ระดับ8)มีเงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท ,ses3(ระดับ9)มีเงินประจำตำแหน่ง 14,500 บาทและses4 (ระดับ 10)มีเงินประจำตำแหน่ง 15,600 บาทโดยกำหนดให้ปลัดท้องถิ่นและรองปลัดท้องถิ่น อยู่ประเภทบริหาร
     รายละเอียดตารางแท่งเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของร่าง พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ ... เอกสารแนบท้าย 6 แผ่นครับ
 เพราะดูแล้ว ท้องถิ่นมีความจำเป็นจะต้องประกาศใช้ พรบ.ของท้องถิ่นให้ทันใน 1 ต.ค 51 นี้ และผมได้ประสานทางนายกสามคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย พี่ปลัดเทศบาล สรณะ นายกสมาคมฯ ได้จัดประชุมสมาคมขึ้นฯ ในวันที่ 26-28 มีนาคม 2551 ที่จังหวัดชลบุรี เรื่องการประชุมมีหลายเรื่องที่น่าสนใจ ครับ เช่น การรวมกฎหมายท้องถิ่นฯ การยกเลิกระบบซี และจะนำร่างที่นำเสนอนี้เข้าที่ประชุมด้วย ต้องถือว่าสุดยอดจริงๆครับ ขอบคุณนายกสามคมฯ เปิดอ่านได้ที่เวบสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ครับ 
www.tessaban.com/index.php และสมาพันปลัดอบต.แห่งประเทศไทยพี่ปลัดเชื้อ  ในเบื่องต้นแล้วเห็นด้วยในหลัก การแล้ว เพราะเราต้องการให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับประโยชน์เท่าเทียมข้าราชการ เช่น พรบ.ข้าราชการ 2551 ข้ารายการสายงานเริ่มระดับ 3 เมื่อเลื่อนระดับ 6 มีเงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท เป็น ต้น
              ฝากให้ชาวท้องถิ่นไปอ่านและนำเสนอความคิดเห็นว่าจะกำหนดอย่างไรดี ให้ชาวท้องถิ่นของเรามีความก้าวหน้าไม่ด่อยกว่าข้าราชการ
                     นายอักษร  บุตรโคตร
                       ปลัดอบต.บางกล่ำ 
                           19 ก.พ 51

ร่างโครงการอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง คลิกที่นี่

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์อบต.บางกล่ำ คลิกที่นี่           

แล้วพบกันใหม่สัปดาห์ที่ ๑๐ มีนาคมครับ
พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง
phiphatw@hotmail.com
๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
 

 

 

อ่านคอลัมน์ ชวนคุยเรื่องท้องถิ่นย้อนหลัง

  คลิกที่นี่

 

 


ร่างพรบ.ท้องถิ่นเรื่องเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พศ...โดยเทียบเคียงพรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2551 สายงานระดับ 3 เป็นระดับ 6-7 มีเงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท สมาพันธ์ปลัดอบตแห่งประเทศไทย จัดประชุมเตรียมร่างเสนอ กพร.ในวันที่ 13-16 พ.ค 51 ที่จังหวัดชลบุรี นี้
ร่างพรบ.ท้องถิ่นเรื่องเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พศ...โดยเทียบเคียงพรบ.ข้าราชการพลเรือน พ.ศ 2551 สายงานระดับ 3 เป็นระดับ 6-7 มีเงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท
สำนักงาน ก.พ. ตอบคำถามเรื่อง ระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 [18/02/2551]

คลิก...อ่านรายละเอียด

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26  มกราคม 2551 ที่ผ่านมา ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญและข้าราชการพลเรือนในพระองค์ประมาณ 400,000 คน สิ่งที่ทำให้ข้าราชการต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปมากที่สุด คือ เรื่องการพัฒนาสมรรถนะ คุณภาพ และศักยภาพของตัวข้าราชการ ซึ่งทำให้ข้าราชการเกิดข้อสงสัยและมีข้อคำถามมาอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในเรื่องระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน การบริหารผลงาน บทบาทของกระทรวงต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการกระจายอำนาจในครั้งนี้ เป็นต้น ในฉบับนี้ขออนุญาตตอบคำถามให้ความกระจ่างในเรื่องระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน ที่อยู่ในความสนใจขณะนี้ 

ถาม. ระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แตกต่างจากระบบเดิมอย่างไร
ตอบ. การบริหารทรัพยากรบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จะเน้นหลักผลงาน หลักความรู้ความสามารถ และหลักสมรรถนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้การบริหารเกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับสภาพการทำงานของส่วนราชการในปัจจุบัน 

โดยระบบจำแนกตำแหน่งที่ปรับปรุงใหม่ได้ยกเลิกระดับมาตรฐานกลาง (11ระดับ) หรือที่เรียกขานกันโดยทั่วไปว่าระบบ “ซี” ซึ่งใช้เป็นบรรทัดฐานจัดตำแหน่งทุกประเภทเข้าในระดับมาตรฐานกลางร่วมกัน มาเป็นระบบจำแนกตำแหน่งที่แบ่งกลุ่มตำแหน่งในราชการเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทบริหาร อำนวยการ วิชาการ และทั่วไปตามลักษณะงาน โดยแต่ละประเภทประกอบด้วย กลุ่มสายงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับความหมายของประเภทตำแหน่งนั้นๆ และกำหนดจำนวนระดับตำแหน่งให้น้อยลง ซึ่งทำให้ช่วงเงินเดือนในแต่ละระดับกว้างขึ้น 

ส่วนระบบค่าตอบแทนใหม่ได้ยกเลิกโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนแบบขั้นเงินเดือนเป็นโครงสร้างบัญชีเงินเดือนแบบช่วง คือ กำหนดไว้เพียงอัตราเงินเดือนขั้นสูงสุดและขั้นต่ำสุด ซึ่งมีข้อดีคือ 1) เกิดความคล่องตัวทางการบริหาร ข้าราชการจะได้รับการขึ้นเงินเดือนโดยคิดคำนวณเป็นร้อยละและตามผลงานที่แตกต่างกัน 2) ช่วยบรรเทาปัญหาเงินเดือนตันได้ เนื่องจากโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนแบบขั้นมีข้อจำกัดเพราะกำหนดอัตราเงินเดือนแต่ละขั้นไว้ตายตัว แต่โครงสร้างเงินเดือนแบบช่วงมีความยืดหยุ่นในการจ่ายค่าตอบแทน สอดคล้องกับอัตราค่าจ้างในตลาดมากขึ้น ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงต่างๆ กำลังดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของแต่ละกระทรวง เร่งรัดการจัดตำแหน่งเดิมเข้าสู่โครงสร้างในตำแหน่งใหม่ เพื่อเตรียมการจัดคนลงในตำแหน่งต่อไป ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ต.ค.2551 นี้

            และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งที่ มท 0802.4/ว.52 ลว. 31 มกราคม 2551  เพื่อให้ข้าราชการของกรมส่งเสริมทราบแนวทางก่อน ท่านสามารถเปิดอ่านได้ ที่สำคัญข้าราชการสายงานเริ่มต้นระดับ 3 เมื่อเลื่อนเป็นระดับ 6-7 มี เงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท จะเริ่มใช้ 1 ตุลาคม  2551 นี้
             ในส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีตัวร่างในทุกท่านได้อ่านและผมเห็นว่าท้องถิ่นเราควรที่จะมีตัวร่างพรบ.ของท้องถิ่นด้วย ขณะนี้ผมกำลังศึกษาความเป็นไปได้และคิดว่าจะจัดทำร่างโดยเทียบเคียงกับพรบ.ของข้าราชการพ.ศ 2551 ดังนี้ครับ
ร่างกำหนดให้ม้องถิ่นมีข้าราชการส่วนท้องถิ่น 4 ประเภทเหมือน ก.พ ครับ คือ
1.ประเภททั่วไป สายงานเริ่มระดับ1,2 เหมือน ก.พ
2.ประเภทวิชาการ สายงานเริ่มระดับ3 เหมือน ก.พ
3.ประเภทอำนวยการกำหนดแตกต่งจาก ก.พ คือ ระดับต้น(6-7) ระดับกลาง(8)ระดับสูง(9) โดยกำหนดให้หัวหน้าส่วน,ผอ.กอง,หัวหน้าสำนักฯ ของท้องถิ่น
4.ประเภทบริหาร กำหนดแตกต่งจาก ก.พ คือ ระดับses1(ระดับ6-7),ses2(ระดับ8),ses3(ระดับ9)และses4 (ระดับ 10)โดยกำหนดให้ปลัดท้องถิ่นและรองปลัดท้องถิ่น อยู่ประเภทบริหาร
    เงินประจำตำแหน่งปรับปรุงเทียบเคียงไม่ต่ำกว่าของ พรบ.ข้าราชการพลเรือนพ.ศ 2551 มาตรา 50 ดังนี้ ครับ
1.ประเภททั่วไป สายงานเริ่มระดับ1,2 เหมือน ก.พ คือระดับ8ทักษะพิเศษ มีเงินประจำตำแหน่ง 9,900บาท
2.ประเภทวิชาการ สายงานเริ่มระดับ3 เหมือน ก.พ ตั้งแต่ระดับ 6-7 มีเงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท
3.ประเภทอำนวยการกำหนดแตกต่งจาก ก.พ คือ ระดับต้น(6-7) มีเงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท ระดับกลาง(8)มีเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท ระดับสูง(9)มีเงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท
4.ประเภทบริหาร กำหนดแตกต่งจาก ก.พ คือ ระดับses1(ระดับ6-7)มีเงินประจำตำแหน่ง 5,600 บาท
,ses2(ระดับ8)มีเงินประจำตำแหน่ง 10,000 บาท
,ses3(ระดับ9)มีเงินประจำตำแหน่ง 14,500บาท
และses4 (ระดับ 10)มีเงินประจำตำแหน่ง 15,600 บาทโดยกำหนดให้ปลัดท้องถิ่นและรองปลัดท้องถิ่น อยู่ประเภทบริหาร
     รายละเอียดตารางแท่งเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของร่าง พรบ.เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ ... เอกสารแนบท้าย 6 แผ่นครับ
 เพราะดูแล้ว ท้องถิ่นมีความจำเป็นจะต้องประกาศใช้ พรบ.ของท้องถิ่นให้ทันใน 1 ต.ค 51 นี้ และผมได้ประสานทางนายกสามคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย พี่ปลัดเทศบาล สรณะ นายกสมาคมฯ ได้จัดประชุมสมาคมขึ้นฯ ในวันที่ 26-28 มีนาคม 2551 ที่จังหวัดชลบุรี เรื่องการประชุมมีหลายเรื่องที่น่าสนใจ ครับ เช่น การรวมกฎหมายท้องถิ่นฯ การยกเลิกระบบซี และจะนำร่างที่นำเสนอนี้เข้าที่ประชุมด้วย ต้องถือว่าสุดยอดจริงๆครับ ขอบคุณนายกสามคมฯ เปิดอ่านได้ที่เวบสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ครับ  www.tessaban.com/index.php และสมาพันปลัดอบต.แห่งประเทศไทยพี่ปลัดเชื้อ  ในเบื่องต้นแล้วเห็นด้วยในหลัก การแล้ว เพราะเราต้องการให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับประโยชน์เท่าเทียมข้าราชการ เช่น พรบ.ข้าราชการ 2551 ข้ารายการสายงานเริ่มระดับ 3 เมื่อเลื่อนระดับ 6 มีเงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาท เป็น ต้น
              ฝากให้ชาวท้องถิ่นไปอ่านและนำเสนอความคิดเห็นว่าจะกำหนดอย่างไรดี ให้ชาวท้องถิ่นของเรามีความก้าวหน้าไม่ด่อยกว่าข้าราชการ
                     นายอักษร  บุตรโคตร
                       ปลัดอบต.บางกล่ำ 
                           19 ก.พ 51
เชิญประชุมสมาพันธ์ปลัดอบต.13-16 พ.ค 51 ที่ จ.ชลบุรี รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมงานสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทยประจำปี  ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้
จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2551
  หนังสืออนุมัติจากกรมฯ
  โครงการสัมมนา, กำหนดการสัมมนา
  แบบตอบรับ 

โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2552
โดย: ตำบลบางกล่ำ
ประจำวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552

ข่าวสารอื่นๆในอบต.
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) (ดู:150)(วันที่:14 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: เปิดช่องทางใหม่ในการรับข้อมูลข่าวสาร (ดู:147)(วันที่:14 ส.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ อบต.บางกล่ำ เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเข้าเป็นรายได้ของ อบต.บางกล่ำ (ดู:231)(วันที่:24 ก.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: เกษตรโลก เกษตรเรา-ข่าตาแดง ที่บางกล่ำ ปลูกง่ายรายได้ดี ราคา ก.ก ละ ๕๐ บาท ส่งตลาดหาดใหญ่ และมาเลซีย มีเท่าไร่ขายหมด ครับ (ดู:346)(วันที่:15 ก.ค. 2557)
 • ข่าวประชาสัมพันธ์: ย้อนรอย ยกเลิกซี ข้าราชการอปท. กว่าจะได้ใช้มันยากๆๆๆรอมานานๆๆๆ ปี 51 แล้วมีข่าวดีว่า 1 มกราคม 2558 จะได้ใช้จริงรึ..? หรืออาจจะยังต้องรอต่อไปไม่รู้ต่อได๋......? มาดูของเก่าที่เคยพูด มาตรงกับของใหม่เกือบ 100% ครับ (ดู:1259)(วันที่:15 ก.ค. 2557)
 • ดูข่าวทั้งหมด
  องค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
  โทรศัพท์ 0-7432-8256-7 E-mail: info@bangklam.go.th

  © Copyright 2006. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation